Львівський національний університет ім. Івана Франка
Українською
In English
На домашню
Написати листа
Фотогалерея
Вхід / Реєстрація
Онлайн-відомість
ВТ 18/06/2013 Новини
2013-01-09 12:19:28, Факультет :: 11 січня 2013 р. - Зустріч з директором Інституту міжнародних відносин Варшавського університету Проф. Е. Галіжаком ||| 2012-09-27 10:54:03, Факультет :: 12 жовтня 2012 - Урочиста Академія з нагоди 20-річчя факультету міжнародних відносин та Міжнародна наукова конференція ||| 2011-09-08 19:57:12, Факультет :: 22 вересня - Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми міжнародних відносин» ||| 2011-03-31 17:06:15, Факультет :: Студентка факультету міжнародних відносин посіла перше місце на олімпіадi у Донецьку ||| 2011-01-14 14:12:58, Факультет :: У Львівському національному університеті імені Івана Франка розпочинається ювілейний рік ||| 2010-10-12 10:08:49, Факультет :: Маркіян Зиновійович Мальський - Заслужений Професор ЛНУ імені Івана Франка. ||| 2010-10-06 11:30:37, Факультет :: Зустріч з послом США в Україні ДЖОНОМ ТЕФФТОМ ||| 2010-09-27 12:46:47, Факультет :: Зустріч-презентація нового аналітичного дослідження Світового банку „Меморандуму з економічного розвитку України” ||| 2010-07-01 19:52:01, Факультет :: Декан факультету міжнародних відносин став Надзвичайним та Повноважним Послом України у Республіці Польща |||

Курс "Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин"

Читає кафедра: Кафедра міжнародних відносин і дипломатичної служби
Спеціальності:
Курс читають:

Антонюк Н. В.

Кучик О. С.

Форма навчання: денна
Читається протягом семестрів:
Загальні положенняЗміст лекційЗміст практичнихКритерії оцінюванняЛітератураЛекційні матеріали

Загальні положення щодо вивчення дисципліни

Навчальний курс „Актуальні проблеми зовнішньої політики України” розрахований на студентів 5-х курсів факультету міжнародних відносин, спеціальності „Міжнародні відносини” та „Країнознавство” Навчальна дисципліна є однією з складових комплексу дисциплін пов’язаних з вивченням зовнішньополітичної діяльності держави на міжнародній арені. Вона включає в себе лекційний курс та практичні заняття. Метою курсу є сформувати загадбну уяву студента, майбутнього фахівця з міжнародних відносин, про актуальні проблеми розробки формування, розвитку та практичного втілення основних напрямів зовнішньополітичної активності нашої держави на сучасному етапі реалізації національних інтересів України. Вимоги до знань і вмінь студента. Студент повинен володіти теоретичними засадами здійснення зовнішньополітичної діяльності України; розуміти основні тенденції розвитку міжнародної ситуації та роль і місце в цьому контексті; володіти фактологічним матеріалом що розкриває міжнародну активність України; вміти аналізувати сучасний стан та мати навички до визначення проблем та перспектив розвитку зовнішньополітичної активності України.

Зміст лекцій

Зміст практичних і семінарських занять

Критерії виставляння оцінок

Робота в семестрі -50 балів Бали отримані на іспиті - 50 балів В тому числі:

Основна навчальна література

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна у міжнародних відносинах (1944-1996). Навч. посібник. - К.: Освіта, 1998. - 234 с. Гальчинський А. Україна на перехрестгі геополітичних інтересів - К.: Знання України, 2002. - 180 с. Данільян О.Г., Дзьобань О.П., Панов М. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Наук. посібник -Харків.: Фоліо, 2002- 285 с. Зленко А.М. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичних змін. - К.: Фоліо, 2003 - 559 с. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. -К.: "РІЧУАННП", 1997-688 с. Копійка В., Шинкаренко Т. Європейський Союз: заснування і етапи становлення: Навч. посібник - К.: Либідь, 2002. - 448 с. Коппель О.А., Пархомчук О.С. Міжнародні відносини XX століття: Навч. посібник. - К.: Школяр, 1999. - 255с. Кордони України: Історична ретроспектива та сучасний стан -К.: Основи, 2003- 162 с. Мармазов В.Е., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми - К.: Вентурі, 1999. - 400 с. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980-2000-ті pp.): Підручник/ Л.Ф. Гайдуков, В.Г. Кремень, Л.В. Губерський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 622 с. Міжнародні організації. Навч. посібник. За ред. О.С.Кучика. –К., Знання, 2005. – 497с. Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А., Галенко О.І., Камінський Є.Є., Кірсенко М.В. та ін. - К.: "Альтернативи", 2001- 736 с. ООН і Україна: разом у нове тисячоліття. - К.: Київська Правда, 2000. – 347 с. Сорока М.М. Світ відкриває Україну: Про зовнішню політику Української держави у 90-х pp. XX ст.: Статті. Документи. Коментарі - К.: Київська Правда, 2001. - 782 с. Україна дипломатична. Науковий щорічник. Випуск перший // Упорядники Б.Гуменюк,П.Кривонос, С.Грабор, А.Денисенко. - К.: Інформаційно-видавничий центр „Планета", 2000. - 423 с. Україна і Європа (1990-2000рр.)Україна в міжнародних відносинах з країнами - членами Європейського союзу. Анотована історична хроніка / І.М. Мельникова та ін. - К.: Ін-т Історії України НАН України, 2001. - 308 с. Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991-1995рр.) - К.: Юрінком Інтер, 1998. - 495 с. Цветков Г.М. Міжнародні відносини й зовнішня політика в 1917-1945 pp.: Навч. посібник. - К.: Либідь,1997. - 232 с. Чиж І.С. Україна в Раді Європи. - К.: Парламентське видавництво, 2001. - 384 с. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА Бжезинский 3. Велика шахівниця. - К.: Основи, 2000. - 242 с. Бзежинский 3. Голос разума из Москвы. //США: Экономика, политика, идеология. - 1996 .- № 10. –С. 9-10. Білодід Р., Балтажі М. Динамічними темпами: українсько-литовські відносини. Минуле, сучасність, майбутнє //Політика і час. - 1995.- № 8. - С. 19-25. Божко О. Кубинський маршрут //Політика і час.- 1996.- № 2. - С. 47-48. В інтересах миру і дружби між народами. Міжнародно-правова діяльність УРСР. 1945 – 1972. Документи і коментарі. /Автор коментарів і упорядник К.С. Забігайло. - К., Вища школа, 1974. -243с. Вектори української дипломатії. З прес-конференції Міністра закордонних справ України Г.Й. Удовенка 6 вересня 1995 р. // Політика і час. - 1995 .-№ 10-С. 3-9. Возз'єднання. Збірник архівних документів та матеріалів (травень 1944 - січень 1946 pp.) /Упор. О.Д. Довганич, A.M. Шикита та ін. - Ужгород: Закарпаття, 2000. - 326с. Все про Україну = All about Ukraine: У 2 т. /В.А. Смолій та ін. - К.: Альтернативи, 1998. - 544 с. Галенко О. І. Документальні публікації з історії Української РСР: теорія та джерелознавчий аналіз АН УРСР. Ін-т історії України.- К.: Наукова думка, 1991. - 322 с. Гриневич В.А. Утворення Народного Комісаріату Закордонних справ Української РСР: проекти і реалії (1944-46 pp.) // Український історичний журнал. - 1995. -№3. - С.35-46. Дипломатія сучасної України. - К.: Либідь, 1997 - 83 с. Дюрозель Ж.Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К.: Основи, 1995. - 904 с. Європейський Союз та Україна. - К.: Представництво ЄК в Україні, 1997. - 65 с. 3ленко A.M. Від внутрішніх потреб до зовнішніх пріоритетів: Виступи, промови, інтерв’ю, статті. - К.:Преса України, 2002. - 346 с. 3уева К. Новые концепции европейской интеграции //Мировая экономика и международные отношения. - 1996.-№ 11.-С. 94-102. Івченко О.Г. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.: "РІЧ УАННП", 1997. - 756 с. Камінський А. Вступ до міжнародних відносин.: Курс лекцій. - Львів: Світ, 1995 - 154с. Камінський Є. Дашкевич А. Україна-США: прорив неминучий // Політика і час. - 1994. - № 10.- С. 25-31. Камінський Є.Є. Політика США в українському питанні (1917-1990pp.) .-К., 1993.-322 с. Канцелярук Б. США – Україна. Погляд крізь європейську призму // Віче. - 199бГ-№ 7. - С. 107-113. Карбачинський О. На відстані одного кроку. Україна приєднується до центрально-європейської ініціативи // Політика і час. - 1995. - № 11.-С. 48-50. Карпенко Ф.П. Рівноправна і повноправна Українська РСР у міжнародних стосунках. - Львів: Каменяр, 1987. - 76 с. Киссинджер Г. Дипломатия. - М.: Ладомир, 1997. - 542 с. Копиленко М.Л. Українсько-німецькі відносини: здобутки, проблеми, перспективи. - К.: НІСД, 1996. - 254 с. Костенко Ю. Перші кроки: віденський вимір //Політика і час. -1996.-№ 9.-С. 15-21. Крамаревський О. І мінуси і плюси. Розширення HATOj безпека України //Політика і час. - 1996. - № 7. - С. 28-32. Кремень В.Г., Табачник Д.В., Ткаченко В.М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). - К.: АРС-Юкрейн, 1996. - 764 с. Кузьо Т. Украина и чеченский кризис //Политическая мысль. - 1995.-Ш.-С.74-79. Кузьо Т. Чеченська криза і ближнє зарубіжжя //Політика і час. -1995.-№8.-С.41-52. Кулик В. Розширення НАТО і позиція Україна //Політика і час. - 1995.-№ П.-С. 54-60. Моисеенко В., Соломатин Ю. Украина-XXI: На распутье между Европой и Евразией, или Германия и Россия? // Віче. - 1995. -№1.-С. 139-154. Руденко Г.М. Україна дипломатична. - К.: Генеральна дирекція по обслуг. інозем. Представництв, 1999. - 176 с. Україна-Австрія. Рівень парламентаризму, соціального партнерства, демократії //Віче. - 1996. - № 3. - С. 102-119. Устименко В. С.В. Петлюра: «...Я вірю, що Україна як держава буде» // Віче. - 1995. - № 2.- С. 144-154. Фролов В.Л. Вашингтон и ядерное наследство СССР //США: Экономика, политика, идеология. - 1995. - № 7. - С. 32-43. Шишков Ю.В. Судьба британского содружества наций: воспоминание и будущее СНГ //Общественные науки и современность. - 1996. - № 3. - С. 73-85. Яровий В.І. Історія західних та південних слов'ян у XX ст.: Курс лекцій. - К.: Либідь, 1996. – 269 с.

Лекційні матеріали